Trích từ Dân Chúa

Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Giáo Hội và dân nước Myanmar

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//su-diep-duc-thanh-cha-gui-giao-hoi-va-dan-nuoc-myanmar/