Trích từ Dân Chúa

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Chile và Peru

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//su-diep-duc-thanh-cha-gui-chile-va-peru/