Trích từ Dân Chúa

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (2)

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia-2/