Trích từ Dân Chúa

Sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám Mục ngày 5-10-2018

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//sinh-hoat-thuong-hoi-dong-giam-muc-ngay-5-10-2018/