Trích từ Dân Chúa

Quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Chí Lợi và Tòa Thánh

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//quan-he-cang-thang-giua-chinh-quyen-chi-loi-va-toa-thanh/