Trích từ Dân Chúa

Qatar tài trợ xây một nhà thờ Công giáo Maronite ở Li-băng

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//qatar-tai-tro-xay-mot-nha-tho-cong-giao-maronite-o-libang/