Trích từ Dân Chúa

Phủ tổng thống Nam Hàn xác nhận Kim Chính Ân mời Đức Thánh Cha thăm Bắc Hàn và đã gặp chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hàn quốc

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//phu-tong-thong-nam-han-xac-nhan-kim-chinh-an-moi-duc-thanh-cha-tham-bac-han-va-da-gap-chu-tich-hoi-dong-giam-muc-han-quoc/