Trích từ Dân Chúa

Phỏng vấn Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//phong-van-duc-tgm-giuse-vu-van-thien/