Trích từ Dân Chúa

Phe phò sự sống đặt nhiều hy vọng sau khi Tư Pháp Kennedy từ chức Tối Cao Pháp Viện

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//phe-pho-su-song-dat-nhieu-hy-vong-sau-khi-tu-phap-kennedy-tu-chuc-toi-cao-phap-vien/