Trích từ Dân Chúa

Phản ứng của Asia Bibi sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Pakistan

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//phan-ung-cua-asia-bibi-sau-phan-quyet-cua-toi-cao-phap-vien-pakistan/