Trích từ Dân Chúa

Phái đoàn Tòa Thánh Vatican sẽ họp với chính quyền Việt Nam vào ngày 19-12-2018

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//phai-doan-toa-thanh-vatican-se-hop-voi-chinh-quyen-viet-nam-vao-ngay-19-12-2018/