Trích từ Dân Chúa

Nữ tu dòng Ảnh vảy Phép lạ ở Kontum phục vụ người dân tộc thiểu số

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//nu-tu-dong-anh-vay-phep-la-o-kontum-phuc-vu-nguoi-dan-toc-thieu-so/