Trích từ Dân Chúa

Nữ Tu Đa Minh Thánh Tâm: Chầu Thánh Thể Trong Giây Phút Giao Thừa và Ngày Đầu Năm Thay Cho Giáo Phận

Nt Têrêsa Ngọc Lễ, OP

URL: http://danchuausa.net//nu-tu-da-minh-thanh-tam-chau-thanh-the-trong-giay-phut-giao-thua-va-ngay-dau-nam-thay-cho-giao-phan/