Trích từ Dân Chúa

Nữ tu bang Kerala, Ấn đô, dấn thân giúp đỡ nạn nhân lũ lụt

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//nu-tu-bang-kerala-an-do-dan-than-giup-do-nan-nhan-lu-lut/