Trích từ Dân Chúa

Nội dung cuộc mạn đàm giữa phóng viên VietCatholic và Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//noi-dung-cuoc-man-dam-giua-phong-vien-vietcatholic-va-duc-tong-giam-muc-leopoldo-girelli-su-than-toa-thanh-tai-israel/