Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/18)

Đài Chân Lý Á Châu

URL: http://danchuausa.net//nhung-phut-cau-nguyen-thang-1118/