Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/17)

Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

30/9/2017

Download

29/9/2017

Download

28/9/2017

Download

27/9/2017

Download

26/9/2017

Download

25/9/2017

Download

23/9/2017

Download

22/9/2017

Download

21/9/2017

Download

20/9/2017

Download

19/9/2017

Download

18/9/2017

Download

16/9/2017

Download

15/9/2017

Download

14/9/2017

Download

13/9/2017

Download

12/9/2017

Download

11/9/2017

Download

9/9/2017

Download

8/9/2017

Download

7/9/2017

Download

6/9/2017

Download

5/9/2017

Download

4/9/2017

Download

2/9/2017

Download

1/9/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 8/17 | Tháng 7/17 | Tháng 6/17 | Tháng 5/17 | Tháng 4/17 | Tháng 3/17

URL: http://danchuausa.net//nhung-phut-cau-nguyen-thang-0917/