Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 7/18)

Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 31/7/2018
 2. 30/7/2018
 3. 28/7/2018
 4. 27/7/2018
 5. 26/7/2018
 6. 25/7/2018
 7. 24/7/2018
 8. 23/7/2018
 9. 21/7/2018
 10. 20/7/2018
 11. 19/7/2018
 12. 18/7/2018
 13. 17/7/2018
 14. 16/7/2018
 15. 14/7/2018
 16. 13/7/2018
 17. 12/7/2018
 18. 11/7/2018
 19. 10/7/2018
 20. 9/7/2018
 21. 7/7/2018
 22. 6/7/2018
 23. 5/7/2018
 24. 4/7/2018
 25. 3/7/2018
 26. 2/7/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 6/18 | Tháng 5/18 | Tháng 4/18 | Tháng 3/18 | Tháng 2/18 | Tháng 1/18

URL: http://danchuausa.net//nhung-phut-cau-nguyen-thang-0718/