Trích từ Dân Chúa

Nhìn lại năm 2017 của Đức Phanxicô: việc cải tổ Giáo Hội

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//nhin-lai-nam-2017-cua-duc-phanxico-viec-cai-to-giao-hoi/