Trích từ Dân Chúa

Nhận định của Ngoại trưởng Tòa Thánh về hội nghị COP-23

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//nhan-dinh-cua-ngoai-truong-toa-thanh-ve-hoi-nghi-cop-23/