Trích từ Dân Chúa

Nhận định của Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk về nỗ lực của Chính Thống Giáo Ukraine xin được ban cấp quy chế tự trị

Nguyễn Việt Nam

URL: http://danchuausa.net//nhan-dinh-cua-duc-tong-giam-muc-sviatoslav-shevchuk-ve-no-luc-cua-chinh-thong-giao-ukraine-xin-duoc-ban-cap-quy-che-tu-tri/