Trích từ Dân Chúa

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần- B

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//nhan-danh-cha-va-con-va-thanh-than-b/