Trích từ Dân Chúa

Nhà Thờ và Nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có bị cưỡng chế và bị diệt vong hay không?

Đồng Nhân

URL: http://danchuausa.net//nha-tho-va-nha-dong-men-thanh-gia-thu-thiem-co-bi-cuong-che-va-bi-diet-vong-hay-khong/