Trích từ Dân Chúa

Nhà thờ Baptist ở Mỹ tháo bỏ tượng Chuá bởi vì…nó trông có vẻ Công Giáo

Kateri Diễm Châu

URL: http://danchuausa.net//nha-tho-baptist-o-my-thao-bo-tuong-chua-boi-vino-trong-co-ve-cong-giao/