Trích từ Dân Chúa

Người Giáo Lý Viên hôm nay

Lm Lê Văn La Vinh, OP

URL: http://danchuausa.net//nguoi-giao-ly-vien-hom-nay/