Trích từ Dân Chúa

Người đã từng khinh khi phỉ báng những tín hữu đi lễ - nay đã trở thành là một linh mục

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//nguoi-da-tung-khinh-khi-phi-bang-nhung-tin-huu-di-le-nay-da-tro-thanh-la-mot-linh-muc/