Trích từ Dân Chúa

Người Công Giáo và Nhà Thờ Tộc

Gioan Lê Quang Vinh

URL: http://danchuausa.net//nguoi-cong-giao-va-nha-tho-toc/