Trích từ Dân Chúa

Người Công Giáo có kiêng cữ theo một số phong tục tập quán Ngày Tết không?

Nguyễn Sư

URL: http://danchuausa.net//nguoi-cong-giao-co-kieng-cu-theo-mot-so-phong-tuc-tap-quan-ngay-tet-khong/