Trích từ Dân Chúa

Ngôn sứ Hosea tố cáo Israel ngoại tình

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//ngon-su-hosea-to-cao-israel-ngoai-tinh/