Trích từ Dân Chúa

Ngày Truyền Thống Dòng Đa Minh Rosa Lima- Ngày Tình Thân Lên Ngôi

Nt Maria Nguyễn Thị Minh Du

URL: http://danchuausa.net//ngay-truyen-thong-dong-da-minh-rosa-lima-ngay-tinh-than-len-ngoi/