Trích từ Dân Chúa

Ngày Thứ 4 của Thượng Hội Đồng, Đức Phanxicô và các Nghị Phụ gặp gỡ 7,000 người trẻ

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//ngay-thu-4-cua-thuong-hoi-dong-duc-phanxico-va-cac-nghi-phu-gap-go-7000-nguoi-tre/