Trích từ Dân Chúa

Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//nay-la-minh-ta-nay-la-mau-ta/