Trích từ Dân Chúa

Mừng lễ các Thánh Tử Đạo VN dịp 30 năm Phong Thánh tại Vùng Bắc Đức với Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Chấm Nhỏ Bắc Đức

URL: http://danchuausa.net//mung-le-cac-thanh-tu-dao-vn-dip-30-nam-phong-thanh-tai-vung-bac-duc-voi-duc-cha-mattheo-nguyen-van-khoi/