Trích từ Dân Chúa

Một trường cao đẳng do Giáo Hội Công Giáo quản lý chính thức hoạt động tại tỉnh Đồng Nai

RFA

URL: http://danchuausa.net//mot-truong-cao-dang-do-giao-hoi-cong-giao-quan-ly-chinh-thuc-hoat-dong-tai-tinh-dong-nai/