Trích từ Dân Chúa

Một Thiên Chúa ba ngôi

Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

URL: http://danchuausa.net//mot-thien-chua-ba-ngoi/