Trích từ Dân Chúa

Một Số Lời Cầu Nguyện Trong Thánh Kinh, Kinh Sám Hối Của Đavít, kỳ 2

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//mot-so-loi-cau-nguyen-trong-thanh-kinh-kinh-sam-hoi-cua-davit-ky-2/