Trích từ Dân Chúa

Một số địa điểm của Kitô giáo ở Nhật Bản là di sản của nhân loại

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//mot-so-dia-diem-cua-kito-giao-o-nhat-ban-la-di-san-cua-nhan-loai/