Trích từ Dân Chúa

Một nhà thờ ở Mê-hi-cô bị xâm nhập và Thánh Thể bị xúc phạm

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//mot-nha-tho-o-mehico-bi-xam-nhap-va-thanh-the-bi-xuc-pham/