Trích từ Dân Chúa

Một Liên Hoan tại Jakarta về Thanh Niên và Sứ mạng

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//mot-lien-hoan-tai-jakarta-ve-thanh-nien-va-su-mang/