Trích từ Dân Chúa

Một Chủ Đề Luôn Có Tính Thời Sự: Mục Tử

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

URL: http://danchuausa.net//mot-chu-de-luon-co-tinh-thoi-su-muc-tu/