Trích từ Dân Chúa

Mọi sự là của Chúa, hãy trả Thiên Chúa

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//moi-su-la-cua-chua-hay-tra-thien-chua/