Trích từ Dân Chúa

Mọi phía đều muốn Đức Phaxicô giải thích lời tố cáo che đậy lạm dụng tình dục

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//moi-phia-deu-muon-duc-phaxico-giai-thich-loi-to-cao-che-day-lam-dung-tinh-duc/