Trích từ Dân Chúa

Malaysia: Giáo Hội loan báo Tin Mừng trong tình liên với người nghèo

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//malaysia-giao-hoi-loan-bao-tin-mung-trong-tinh-lien-voi-nguoi-ngheo/