Trích từ Dân Chúa

Lời Chúa là Thần Khí và sự sống

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//loi-chua-la-than-khi-va-su-song/