Trích từ Dân Chúa

LM Nguyễn Duy Tân cải chính về tin “nghỉ hưu” của mình

Lm Nguyễn Duy Tân

URL: http://danchuausa.net//lm-nguyen-duy-tan-cai-chinh-ve-tin-nghi-huu-cua-minh/