Trích từ Dân Chúa

Liên Tu Sĩ Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Năm Thánh tại Đền Thánh An-rê Phước Kiều

Toma Trương Văn Ân

URL: http://danchuausa.net//lien-tu-si-giao-phan-da-nang-hanh-huong-nam-thanh-tai-den-thanh-anre-phuoc-kieu/