Trích từ Dân Chúa

Lịch sử 60 năm thành lập Liên Tu Sĩ Roma 1

Lm Giuse Hoàng Minh Thắng

URL: http://danchuausa.net//lich-su-60-nam-thanh-lap-lien-tu-si-roma-1/