Trích từ Dân Chúa

Lề Luật Là Dấu Chỉ Tình Yêu Thiên Chúa

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//le-luat-la-dau-chi-tinh-yeu-thien-chua/