Trích từ Dân Chúa

Lễ Khai Mạc Năm Thánh - 60 Năm Đức Mẹ Tàpao

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net//le-khai-mac-nam-thanh-60-nam-duc-me-tapao/