Trích từ Dân Chúa

Lễ Hội Giáng Sinh cho các trẻ em thiếu may mắn tại TGP Sàigòn

Nt Maria Nguyễn Thị Minh Du

URL: http://danchuausa.net//le-hoi-giang-sinh-cho-cac-tre-em-thieu-may-man-tai-tgp-saigon/